Nicotine en roken

Kwetsbaarder
Kinderen van rokende ouders hebben meer kans op ziekten als luchtweginfecties, astma, oorontsteking en zelfs wiegendood, dan wanneer nooit wordt gerookt in hun omgeving.

Luchtweg infecties
De longblaasjes ontwikkelen zich tot circa zeven jaar na de geboorte. Gedurende deze tijd kan tabaksrook de ontwikkeling van de longen extra nadelig be´nvloeden (Gezondheidsraad, 1990). Ook hebben kinderen van rokende ouders tweemaal zo veel kans een luchtweginfectie te krijgen. Kinderen van rokende ouders worden gedurende het eerste levensjaar vaker opgenomen in het ziekenhuis voor bronchitis en longontsteking. Er zijn zelfs sterke aanwijzingen dat de kans op een opname vanwege een luchtweginfectie met 50 tot 100 procent toeneemt als ouders, in het bijzonder de moeder, roken.

Aanleg voor astma
Astma komt voor bij 10 tot 15% van de kinderen. Passief roken is een risicofactor voor het ontwikkelen van astma bij kinderen die nog geen symptomen van astma hebben. Van kinderen met astma heeft ongeveer 10% door passief roken meer aanvallen en 20% meer ernstige aanvallen (EPA, 1992). Kinderen met astma die een rokende moeder hebben, gebruiken meer medicijnen dan kinderen waarvan de moeder niet rookt. Ook is de astma bij hen op een jongere leeftijd tot uiting gekomen.

Wiegendood
Van zuigelingen die in hun eerste levensjaar overlijden, is wiegendood in 30-48% de oorzaak. Belangrijke factoren die van invloed zijn op wiegendood, zijn het op de buik of zij slapen van de baby, gebruik van een dekbed en roken bij de baby.

Oorontsteking
Kinderen van rokende ouders hebben meer kans voortdurend last te houden van vocht achter het trommelvlies. Een derde van deze chronische middenoorontstekingen is te voorkomen door niet in het bijzijn van kinderen te roken.

Gevolgen latere leeftijd
Passief roken tijdens de jeugd oefent invloed uit op de luchtwegen en de longfunctie. Terugkerende luchtwegklachten en een verminderde longfunctie in de kinderjaren zijn belangrijke factoren voor het ontwikkelen van luchtwegaandoeningen op volwassen leeftijd. Voorbeelden hiervan zijn chronische bronchitis en longemfyseem. Hoe meer tabaksrook het kind binnenkrijgt, hoe groter het gezondheidsrisico. Hoeveel een kind meerookt, wordt bepaald door:

  • Het aantal sigaretten dat in zijn / haar bijzijn wordt gerookt
  • De grootte van de ruimte
  • De mate van ventilatie in die ruimte
  • De afstand tot de persoon die rookt
  • De duur van het verblijf in die rokerige omgeving
De situatie thuis scoort op veel van deze factoren ongunstig. De gemiddelde roker steekt thuis de meeste sigaretten op. In het weekend als vrienden en familie op visite komen en in huis roken, krijgt de baby extra veel tabaksrook binnen. Het terugdringen van meeroken begint bij kennis over de gevolgen ervan. Veel ouders blijken die kennis niet in huis te hebben en verpleegkundigen kunnen een actieve rol spelen in de voorlichting over passief roken.Disclaimer GoodFeeling.nl

GoodFeeling.nl publiceert met de grootste zorgvuldigheid positieve informatie ten behoeve van de algehele gezondheid. Altijd preventief en nooit diagnostisch.

Bij lichamelijke en/of geestelijke klachten kun je het best contact opnemen met een specialist of je huisarts. (redactie GoodFeeling.nl)